STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

 
I. Název: Okrašlovací spolek Ivančice, o.s.
   Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91
 
II. Charakteristika a poslání
* Okrašlovací spolek je sdružením osob, které chtějí pokračovat v činnosti původního Zalesňovacího a okrašlovacího spolku v Ivančicích založeného roku 1886.
* Okrašlovací spolek je založen jako dobrovolná zájmová organizace, která zastupuje zájmy milovníků a zvelebovatelů prostředí, ve kterém žijí.
* Ve své okrašlovací činnosti se zaměřuje především na město Ivančice a jeho blízké okolí.
* Okrašlovací spolek Ivančice spolupracuje s MÚ a dalšími organizacemi i občany.
 
III. Členství Okrašlovacího spolku
Členem OS se může stát každý občan, který souhlasí s jeho stanovami, je starší 16 let, podá písemnou žádost o členství a tato žádost je schválena správní radou.                 
1) Práva členů
* podílet se na všech formách činnosti sdružení
* být volen do všech orgánů sdružení
* být pravidelně informován o veškeré činnosti sdružení
* podávat návrhy, připomínky, stížnosti k činnosti sdružení
2) Povinnosti členů:
* dodržovat stanovy sdružení
* řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly
* platit členské příspěvky
* dodržovat vnitřní předpisy
 
Čestné členství
* Rada může udělit čestné členství fyzické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj činnosti sdružení.
* S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas.
* Čestný člen se může svého čestného členství vzdát. Odejmuto mu může být pouze ohrozí-li svým chováním dobrou pověst sdružení.
* Čestný člen má právo účastnit se všech akcí sdružení a zasedání členských schůzí, včetně možnosti hlasovat. Čestní členové nemusejí hradit členské příspěvky, jsou-li stanoveny.
* Čestný člen nemůže volit a být volen do orgánů sdružení.
 
IV. Orgány Okrašlovacího spolku
Orgány sdružení jsou:
1) Členská schůze
2) Rada
3) Výkonný tým
 
1) ČLENSKÁ SCHŮZE
* je nejvyšším orgánem sdružení
* tvoří ji všichni členové sdružení
* svolává ji výkonný tým na žádost členů nebo dle potřeby, minimálně 1x ročně
* přijímá a mění stanovy
* projednává výroční zprávu
* odvolává a schvaluje jednotlivé členy správní rady
* bere na vědomí rozpočet sdružení a roční účetní závěrku
* schvaluje zánik a sloučení sdružení
* rozhoduje o majetkovém vypořádání sdružení při jeho zániku
 
Členská schůze se svolává oznámením na vývěsce nejméně 30 dnů před termínem jednání. Mimořádnou členskou schůzi lze svolat v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, i ve lhůtě 5 dnů před termínem jednání.
Přítomní členové sdružení se zapisují do prezenční listiny. Členské schůze se mohou zúčastnit i čestní členové sdružení a z rozhodnutí rady i další přizvaní hosté. Čestní členové sdružení a hosté se zapisují do prezenční listiny čestných členů a hostů.
Členská schůze může rozhodovat tajným hlasováním v případě volby orgánů sdružení. O členské schůzi se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň:
* název, sídlo a IČO sdružení
* místo a čas konání schůze
* jméno a příjmení předsedajícího
* popis projednávání jednotlivých bodů programu členské schůze
* rozhodnutí členské schůze s uvedením výsledků hlasování
* obsah protestu člena sdružení, týkajícího se rozhodnutí členské schůze, jestliže o to protestující požádá
* listinu přítomných členů
Zápis z členské schůze bude vyvěšen na vývěsce po dobu 14 dnů.
Zápisy o členské schůzi se uchovávají v archivu sdružení po celou dobu jeho existence a každý člen sdružení je oprávněn na požádání do zápisů nahlížet.
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. Členská schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů.
 
2) SPRÁVNÍ RADA
Rada je rozhodovacím orgánem sdružení v době mezi členskými schůzemi. Má 7 členů. Členy správní rady volí a odvolává členská schůze. Rada zasedá dle potřeby. Funkční období správní rady je jeden rok.
Členství ve správní radě zaniká:
* odstoupením
* úmrtím
* odvoláním členskou schůzí
* zánikem členství ve sdružení
Správní rada:
* řídí a koordinuje činnost sdružení
* naplňuje cíl činnosti sdružení
* projednává a schvaluje plán akcí
* svolává členskou schůzi
* schvaluje rozpočet sdružení a roční účetní závěrku
* schvaluje vnitřní předpisy sdružení
* vydává výroční zprávu sdružení
* volí ze svých řad výkonný tým
* rozhoduje o přijetí a vyloučení členů
 
Návrh rozpočtu předkládá radě výkonný tým.
Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Rada rozhoduje prostou většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas člena výkonného týmu.
 
3) VÝKONNÝ TÝM
* je statutárním zástupcem sdružení
* je tříčlenný orgán, jehož členové mají rovnocenné pravomoci
* řídí běžný chod sdružení
* je členem správní rady
* může být v pracovněprávním vztahu ke sdružení
* je z hlediska pracovněprávních vztahů vedoucím organizace
 
Jednání jménem sdružení:
Jménem sdružení jedná navenek výkonný tým. Každý člen výkonného týmu může jednat samostatně.
Podepisování se jménem sdružení se děje tak, že jeden člen výkonného týmu připojí k psanému nebo tištěnému názvu sdružení svůj podpis.
Člen týmu je povinen informovat o úkonech, které učinil jménem sdružení, ostatní členy týmu.
 
V. Hospodaření Okrašlovacího spolku
1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) členské příspěvky
d) dotace z rozpočtu Evropské Unie, státu, krajů a obcí.
3. Za hospodaření sdružení odpovídá výkonný tým, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného správní radou.
 
V Ivančicích dne 22. 9. 2009